Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak
oto nasze motto przewodnie naszego facebookowego konkursu ❤️

Regulamin konkursu Czary Mary pstryk!


Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest „Czary Mary pstryk!” fotografia kreatywna Karolina Jamrozik, ul Nowa 4 , 43- 600 Jaworzno , NIP: 6321959169
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
  Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/czarypstryk (zwanej dalej
  “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
  skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na poście konkursowym
 4. Konkurs trwa od 1.06.2020 do 9.06.2020 do godziny: 22:00.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.06.2020 za pośrednictwem FanPage.
 6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
  aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega: umieszczeniu pod konkursowym postem roześmianego dziecka oraz zebranie jak największej ilości polubień pod dodanym przez siebie zdjęciu.
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie posiadające największą ilość polubień i w ten sposób
  zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
  za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: sesja zdjęciowa o wartości 200 zł, zawierająca 4 zdjęcia, poddane profesjonalnej obróbce graficznej, w formie cyfrowej oraz drukowanej w formacie 15×21 cm
 2. Nagrodę należy zrealizować do dnia 10.09.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 3. Nagrody może zostać zrealizowana jedynie przez właściciela zdjęcia biorącego udział w konkursie, nie można jej przekazać innej osobie.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
  rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
  Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
  fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, lub kupowanie polubień dany Uczestnik może zostać
  wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
  zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
  (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
  poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.